Kniha návštev

Dátum: 22.10.2016

Vložil: Lawyer

Titulok: Hanba

STANOVISKO VÝBORU SKCHJ K NEOPRÁVNENÉMU VYSTAVENIU
Stanovisko výboru SKCHJ k neoprávnenému vystaveniu a posúdeniu psa v majetku p. Tuláka na ŠVJ Sielnica, 5.6.2016:
Výbor klubu chovateľov jazvečíkov na svojom zasadnutí dňa 28.6.2016 prejednal neoprávnené vystavenie psa v majetku p. Tuláka na ŠVJ v Sielnici dňa 5.6.2016, čím bolo porušené uznesenie z VČS SKCHJ zo dňa 19.3.2016. Predmetný jedinec je už chovný a absolvovanie klubovej výstavy nepotreboval na splnenie chovných podmienok klubu.
Bolo zistené, že prihlasovanie psov organizačne zabezpečovalo OkO SPZ Zvolen bez kontroly SKCHJ, napriek tomu, že Ing. Stanovský je riaditeľom danej výstavy.
Touto cestou došlo k umožneniu prihlásenia a následnému prijatiu a uverejneniu vo výstavnom katalógu. Prihlásený jedinec v majetku J. Tuláka bol predvedený majiteľom a bol posúdený Ing. Stanovským. Ing. Stanovský pred výborom klubu uznal svoje pochybenie v tom, že posúdil daného jedinca v majetku J. Tuláka.
Výbor klubu vyslovuje poľutovanie nad týmto porušením uznesenia členskej schôdze a striktne zaväzuje všetkých organizátorov klubových akcií dodržiavať predmetné uznesenie.

Odpovedať

—————

Dátum: 05.02.2017

Vložil: CHS KRŠLENICA

Titulok: Re:Hanba

Lawyer presne - HANBA - MVDr.Vladimírovi Piskayovi , ktorý toto stanovisko incioval a zavesil na klubovú stránku i na Fb 3 dni pred klubovou výstavou v Malackách.Vôbec neviem o aké uznesenie z VČS SKCHJ zo dňa 19.03.2016 ide , pretože do dnešného dňa mi nič nebolo doručené.Lenže pre Piskaya rešpektovanie Stanov klubu a SPZ je tabu.V provom rade mi mali predmetné uznesenie doručiť a potom , pokiaľ by bolo právoplatné sa oň opierať.Celý rok 2016 mojím psom obmedzovali štart na klubových podujatiach na základe akéhosi uznesenia o ktorom ja vedomosť nemám.Budem sa isto pýtať va konferencii SKCHJ Vlada Piskaya na mnohé otázky , ktoré si isto za klobúk nedá.

Odpovedať

—————

Dátum: 07.07.2015

Vložil: Právnik

Titulok: §

Podľa § 373 Trestného zákona sa trestného činu ohovárania dopustí ten:
Kto o inom oznámi nepravdivý údaj, ktorý je spôsobilý značnou mierou ohroziť jeho vážnosť u spoluobčanov, poškodiť ho v zamestnaní, v podnikaní, narušiť jeho rodinné vzťahy alebo spôsobiť mu inú vážnu ujmu, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

Podľa § 13 Občianskeho zákonníka platí:
(1) Fyzická osoba má právo najmä sa domáhať, aby sa upustilo od neoprávnených zásahov do práva na ochranu jeho osobnosti, aby sa odstránili následky týchto zásahov a aby mu bolo dané primerané zadosťučinenie.

(2) Pokiaľ by sa nezdalo postačujúce zadosťučinenie podľa odseku 1 najmä preto, že bola v značnej miere znížená dôstojnosť fyzickej osoby alebo jeho vážnosť v spoločnosti, má fyzická osoba tiež právo na náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch.

(3) Výšku náhrady podľa odseku 2 určí súd s prihliadnutím na závažnosť vzniknutej ujmy a na okolnosti, za ktorých k porušeniu práva došlo.

Odpovedať

—————

Dátum: 03.02.2012

Vložil: Luky Tuli

Titulok: šteniatka?

Dobrý deň.
Chcel by som sa opýtať , či neplánujete v krátkej dobe šteniatka?Mal by som záujem o sučku aj psíka , zo spojenia , z ktorého je Garfield Kršlenica.Videl som ho na súťaži i výstave , je to fantastický pes.
Ďakujem.

Odpovedať

—————

Dátum: 03.02.2012

Vložil: Kršlenica

Titulok: Re:šteniatka?

Šteniatka plánujeme v I.polroku 2012.Plánujeme dva vrhy a oba budú po otcovi , akého má GARFIELD , teda Poloskei Igalusz.

Odpovedať

—————